Fred Kofman vo svojej knihe Vědomý business opisuje, ako sa stať uvedomelým manažérom, zamestnancom, ale hlavne, človekom. Samotný "business" v názve knihy može byť mierne zavádzajúci, lebo obsah myšlienok obohatí každého jedného z nás, či už si študent, zamestnanec, vedúci pracovník, majiteľ firmy, či dokonca práve nezamestnaný. Ďalšie z kníh ktoré zaraďujem do mojej edície "povinné čítanie".


V úvode knihy autor popisuje popisuje sedem aspektov (pilierov) vedomého businessu, na ktorých stoja výnimočné spoločnosti s výnimočnými lídrami. Sú to:

 • bezpodmienečná zodpovednosť (vs. bezpodmienečné obviňovanie)
 • bytostná integrita (vs. bytostné sebectvo)
 • ontologická pokora (vs. ontologická arogancia)
 • autentická komunikácia (vs. manipulatívna komunikácia)
 • konštruktívne vyjednávanie (vs. narcistické vyjednávanie)
 • bezchybná spolupráca (vs. nedbalá spolupráca)
 • emočné majstrovstvo (vs. emočná nekompetencia)

S týmito aspektami úzko súvisí pochopenie rozdielu medzi VEDOMÍM, SEBAUVEDOMENÍM a NEVEDOMÍM.

Vedomie je schopnosť prežívať realitu, byť si vedomý svojich vnútorných a vonkajších svetov. Byť vedomý znamená byť bdelý, uvedomovať si. Žiť vedome je stav mentálnej aktivity. Znamená pozorne vnímať svet vo vnútri i zvonka nás samých, rozumieť okolnostiam a rozhodovať sa, ako na ne reagovať sposobom, ktorý bude rešpektovať naše potreby, hodnoty a ciele.

Žiť nevedome znamená riadiť sa inštinktami a navyknutými vzormi chovania.

Sebauvedomenie je rysom ľudského vedomia. Sebauvedomenie nám umožňuje zamýšľať sa nad najhlbšími aspektami našej existencie. Vďaka našim intelektuálnym schopnostiam chápať, posudzovať a racionálne uvažovať, dokážeme vidieť za obzor našich konkrétnych skúseností. Intelekt nám umožňuje organizovať informácie tak, aby sme porozumeli aj zložitým situáciám a dokázali ich zvládnuť.

Každá organizácia, firma či spoločnosť by mala mať za cieľ vychovávať a udržiavať si vedomých zamestnancov. Vedomí zamestnanci sú najdoležitejším aktívom každej organizácie, zatiaľ čo nevedomí zamestnanci sú jej najnebezpečnejším pasívom.

Autor ďalej popisuje a definuje vlastnosti vedomého zamestnanca vs. nevedomého zamestnanca. S čím však ďalej súvisia aj manažéri či lídri organizácií. Je preto nutné si zadefinovať a identifikovať vlastnosti a kvalitu vedomých manažérov a leadrov. Aby firma alebo organizácia ako celok fungovala na vedomej úrovni, je nutné, aby všetky 3 dimenzie každej organizácie (TO, MY a JA) fungovali ako celok, v harmonií. Sú to 3 ozubené kolesá ktoré musia pracovať synchronne.

Pred tým, ako Fred Kofman detailne popisuje jednotlivé aspekty vedomého businessu, popisuje a definuje jednotlivé vlastnosti nevedomého správania sa. Tými sú:

 • Bezpodmienečné obviňovanie: je tendencia vysvetľovať všetky problémy výlučne ako výsledok síl presahujúcich možnosti nášho vplyvu a vidieť seba samého ako absolútnu obeť vonkajších okolnosti.
 • Bytostné sebectvo: je jednostranné zameranie na naplnenie potrieb ega, bez ohľadu na potreby ostatných. Je to snaha o okamžité uspokojenie bez uváženia dlhodobých dopadov vlastných činov na ostatných i na seba samého.
 • Ontologická arogancia: je tvrdenie, že veci sú také, ako ich vidíte vy, že Vaša pravda je jediná pravda. Je to presvedčenie, že jediný platný pohľad je ten Váš, a že ktokoľvek sa na vec pozerá inak, sa mýli.
 • Manipulatívna komunikácia: predstavuje zámerné neposkytovanie relevantných informácií s cieľom získať, čo chcete. ("Bez toho, aby si ľudia poskytovali relevantné informácie, nemože organizácia úspešne fungovať")
 • Narcistické vyjednávanie: je snaha dokázať svoju hodnotu zničením oponenta. Hlavným cieľom narcisticky založeného človeka nie je dosiahnutie toho, čo chce, ale ukázať druhým, "kto je tu pánom". Narcista ostatných zhadzuje, aby sám v porovnaní s nimi patrične vynikol. Akýkoľvek nesúhlas považuje za útok.
 • Nedbalá spolupráca: nastáva v situáciách, kedy dávam sľuby bez vážneho závezku ich dodržať.
 • Emočná nekompetencia: prejavuje sa dvoma sposobmi, výbuchmi emocií alebo ich potlačovanie. Emocie možu ovládnuť našu myseľ a viesť ku správaniu, ktoré neskor ľutujeme.

Tak čo, koľko ľudí z tvojho okolia zapadá do aspoň jednej definície? Alebo viacerých? Prípadne do všetkých? A čo ty, ktorá definícia vystihuje teba?

Bezpodmienečná zodpovednosť

Zodpovednosť je schopnosť odpovedať na akúkoľvek situáciu.

Musíme prevziať bezpodmienečnú zodpovednosť a začať vidieť sami seba ako "tvorcu", ako hlavnú postavu, ktorá má svoj podiel na vytvorení súčasnej situácie - a ktorá može ovplyvniť aj jej ďalší vývoj. To je opak vnímania seba samého ako "obete" udalosti, ktoré sú mimo našu kontrolu.

Obeť sa sústreďuje len na tie faktory, ktoré nemože ovplyvniť. Vníma sa ako človek, ktorý trpí následkami vonkajších okolností.

Autor popisuje, aké je ľahké byť obeťou, neprijať žiadnu zodpovednosť za vzniknutú situáciu a neschopnosť či nevoľu hľadať riešenie a prijať svoju časť chyby.

Každý z nás vie všetko kritizovať, napríklad, neporiadok v parku či nefunkčné pouličné osvetlenie pred svojim domom. Nadávať a obviňovať nám ide veľmi ľahko, "oni" na to kašlú, "nikto" to nevie napraviť, upratať, "oni" "oni"... Ale, zamyslel si sa niekedy nad tým, aký podiel viny nesieš na tejto situácií ty sám? A aké kroky si podnikol k tomu aby sa táto situácia napravila, či vyriešila? Ako si sa ty sám pričinil k náprave problému? Pozbieral si odpadky? Zabezpečil si ich upratanie službami tvojho mesta? Nahlásil si nefunkčnosť osvetlenia kompetentnej osobe, úradu či inštitúcií? Si obeť alebo líder ktorý prebral bezpodmienečnú zodpovednosť?

Odmenou za zodpovednosť je sila, cena ktorú za ňu platíme je prijatie zodpovednosti. Jazyk obete je založený na fráze "malo by sa", v jazyku lídra prevláda spojenie "mohlo by sa", naznačujúce možnosť výberu a učenia.

Bytostná integrita

... alebo cesta za komplexnosťou osobnosti a stabilitou. Aké sposoby chovania sa a jednania vedú k pocitu šťastia? Sú to cnosti, ktoré sa dajú definovať ako šesť univerzálnych cností, ktoré tvoria základ šťastného života:

 • múdrosť a vedenie
 • odvaha a láska
 • ľudskosť
 • spravodlivosť
 • striedmosť
 • duchovnosť a transcedencia

Kapitola o bytostnej integrite je jedna z najdoležitejších lekcií z celej knihy. Nebudem ju rozoberať do detailov, lebo je doležité aby si ju pochopil sám, ako celok.

Ontologická pokora

V časech změn zdědí Zemi ti, kdo se umí učit, zatímco ti, kdo lpí na svých starých jistotách, budou skvělé vybavení pro svět, který už neexistuje. Eric Hoffer

Opakom ontologickej pokory je ontologická arogancia. Ontologia je odvetvie filozofie skúmajúce podstatu skutočnosti.

Ontologická arogancia je presvedčenie, že moja perspektíva má monopolné postavenie a že moja interpretácia situácie je tá jediná správna.

Ontologická pokora pramení z uznania, že na realitu alebo pravdu nemáme žiadny špeciálny nárok a že názory druhých sú rovnako platné a zasluhujú si byť rovnako (nie menej) rešpektované a brané v úvahu.

Naše konanie a pohľad na konkrétne situácie definuje mentálny model. Mentálny model je náš vlastný a jedinečný súbor hlboko zakorenených predpokladov, generalizácií, presvedčení a hodnot, ktoré nám umožňujú chápať svet v ktorom žijeme a efektívne sa v ňom pohybovať.

Rozne mentálne modely vedú k odlišným výkladom, pocitom, názorom a činom. To je dovodom, prečo na rozne situácie reaguje každý z nás iným sposobom, má iné sposoby riešenia a dochádza tak k názorovým a myšlienkovým nezhodám.

Cieľom tejto kapitoly je naučiť ťa, že tvoj názor nie je jediný na svete, že tvoj pohľad na vec či situáciu a "tvoja pravda" nie je jediná a skutočne platná. Že každý može mať iný pohľad a názor na rovnakú situáciu a cieľom je nájsť spoločný prienik, učiť sa zo vzájomných názorov, kladením otázok, uznaním názoru druhého, objasnením vlastných subjektívnych postojov a pohnútok ktoré k nim vedú.

Veľmi doležitá lekcia pre každého z nás!

Autentická komunikácia

To, čo si myslíme nie je vždy totožné s tým, čo nahlas vyslovíme. Bezpochyby vieš, o čom hovorím. Koľko krát si si myslel niečo iné než si vyslovil?

Cieľom tejto kapitoly je naučiť ťa, ako komunikovať autenticky, v súlade s tým, čo si naozaj myslíš. Ako identifikovať "toxické" myšlienky, tzv. toxický odpad. Ako povedať druhému svoju pravdu a dozvedieť sa jeho pravdu a následne dospieť k riešeniu (ruka v ruke s ontologickou integritou).

Pri produktívnom vyjadrovaní sa ide o to, vyjadriť druhým svoj pohľad na vec čo najefektívnejšie to dokážeme. Nesnažíme sa pritom presvedčiť o svojej pravde, ale našim zámerom je pomocť im, aby pochopili naše uvažovanie. Umožňuje druhým pýtať sa a prispievať tak k procesu nášho uvažovania, namiesto toho, aby sme diskutovali len o jeho výsledku. K dosiahnutiu tohoto cieľa je nutné nájsť spoločné východisko, poskytovať fakty, uvedomiť si, že tvoje názory sú len tvoje názory, navrhnutie krokov, uistenie sa, že druhý ti rozumie a prijatie námietky.

Pri získavaní názoru a "pravdy" od iných je nutné zostať otvorený, byť ticho (neprerušovať a nedokončovať vety druhých, čím vyjadruješ nízku mieru pozornosti a trpezlivosti a nedostatku rešpektu), zhrnúť vypovedané, vyjadrovať uznanie a potvrdenie, neobviňovať (pýtaj sa aby si porozumel a učil sa, nie aby si dokázal, že máš pravdu), reagovať až ti to druhá strana dovolí (neargumentuj bez toho, aby si si vyžiadal povolenie od protistrany, ktorá práve hovorí).

Komunikácia je kameňom úrazu mnohých vzťahov, či už osobných, partnerských alebo obchodných. Naučiť sa autenticky komunikovať je kriticky doležité, veľmi náročné ale vo výsledku, nesmierne produktívne.

Konštruktívne vyjednávanie

Zložité konflikty neexistujú. Existujú len konflikty, ktoré nevieme riešiť.

Konflikty vnímame ako ohrozujúce preto, že k nim máme tendenciu pristupovať z hľadiska potrieb uspokojenia svojho narcistického ega. Narcizmus je duševný stav vyznačujúci sa prehnaným zaujatím sebou samým, nedostatkom empatie a neuvedomovaným si nízkym sebavedomým.

Ku vzniku konfliktu sú potrebné 3 podmienky: nesúhlas, nedostatok (obmedzenie), nejasné vlastnícke práva

Pri riešení konfliktov je taktiež doležité stanovenie si cieľa. Aby si cieľ dosiahol je potrebné rozlišovať medzi stanoviskom a záujmom.

Je doležité pochopiť, že možeme povedať "nie" obchodu, zatiaľ čo hovoríme "ano" druhému človeku aj nášmu vzťahu.

Naučiť sa riešiť konflikty si vyžaduje prax a určité komunikačné schopnosti (autentická komunikácia, ontologická pokora, bezpodmienečná zodpovednosť), pochopenie a dodržanie niekoľkých pravidiel. O tých sa dozvieš viac v knižke, kde nájdeš aj praktické ukážky rozhovorov a riešením konfliktov.

Bezchybná spolupráca

Spolupráca v spoločenstve ľudí je asi tak stará ako ľudstvo samotné. Ľudia si navzájom pomáhali už od prvopočiatkov našej existencie. V kmeňoch, pri love, pri udržiavaní obydlí, pri kočovaní, vyrábaní nástrojov... Dnes táto elementárna schopnosť býva ale často problémom.

Mnoho vysoko kvalifikovaných ľudí stavia svoju sebadoveru na presvedčení, že to zvládnu sami, alebo že všetko vedia lepšie. Z tohoto dovodu sa potom zdráhajú požiadať o pomoc, a to často i za cenu nedokončenia práce. Ľudia skrývajú problémy tak dlho, až už nie je možné ich riešiť a potom sa snažia zhadzovať vinu a vonkajšie okolnosti.

Varianta odmietnutia je pre ľudí ktorí berú veci osobne, neznesiteľná a neprijateľná. Ak nie je ich žiadosť prijatá, cítia sa ublížení a zahanbení. Aby sa tomuto sklamaniu vyhli, nebudú radšej o nič žiadať. Dokážeš si spomenúť na situáciu, kedy si niečo chcel alebo nebol si schopný o to požiadať a miesto toho si len dúfal, že druhá strana ti bude čítať myšlienky a sám od sebe ti to ponúkne?

Aj požiadavka ktorú sa chystáš vysloviť by mala mať svoje pravidlá a vlastnosti: sposob vyjadenia (príjemca ju musí pochopiť a počuť), jasného žiadateľa (identita žiadateľa musí byť jednoznačná), príjemca (príjemca žiadosti musí byť jednoznačný, konkrétna osoba, či skupina ľudí), merateľné kritéria (hlavný rozdiel medzi vyjadrením priania a požiadavky spočíva v existencií merateľných kritérií pre hodnotenie jej plnenia), potreba (jadrom každej požiadavky je potreba alebo priania, ktorého naplnenie chce žiadateľ dosiahnuť), dohoda (závezok, v závezku nejde o to niečo skúsiť ale skutočne to urobiť).

Ako by mala vyzerať dobre formulovaná požiadavka?

Aby som dosiahol W (uspokojenie potreby), Vás žiadam, aby ste urobil X (konkrétna úloha) do Y (jasný časový limit). Možete sa zaviazať že to urobíte?

Ale pozor, požiadavka sama o sebe nie je závezkom. Závezkom sa stáva až vo chvíli, kedy požiadavku žiadajúceho prijmeme jasným súhlasným stanoviskom.

Ako na požiadavky správne odpovedať, ako riešiť reklamácie a sťažnosti a ako má vyzerať správne, hodnotné ospravedlnenie (dnes tiež veľmi podhodnotená oblasť komunikácie ktorú málo kto ovláda a narába s ňou správne), či ako motivovať a zvyšovať produktivitu pochvalou (ako a kedy chváliť), sa dozvieš v od Freda Kofmana v knihe.

Emočné majstrovstvo

Emočné majstrovstvo je posledným z pilierov vedomého businessu (žitia). I keď nám naša myseľ patrí, nie vždy robí to, čo by sme chceli. Preto je možné ju označiť ako "orgánom utrpenia". Emočné majstrovstvo dokonale vystihuje príbeh zo strany 270 v úvode podkapitoly "Uvolněná reakce".

Ku zvládaniu svojich emocií potrebujeme 5 základných kompetencií: seba-uvedomenie, seba-prijatie, seba-ovládanie, seba-skúmanie a seba-vyjadrenie.

Zdravé vyjadrenie emocií je adekvátnou reakciou na najroznejšie situácie, ktoré život prináša. Problém nastáva vo chvíli, kedy nám naše skreslené myšlienky znásobia emocie do takej miery, že nám začnú škodiť a brániť v akomkoľvek produktívnom vyjadrení.

K emočnému majstrovstu neodlučiteľne patrí odpustenie. Odpustenie neznamená prehliadať zlé chovanie. Neznamená to schvaľovať alebo prehliadať jednanie, ktoré je v rozpore s našimi štandardami. Neznamená predstierať, že je všetko v poriadku, ak cítime, že to tak nie je. Odpustenie má byť aktom našej integrity, uzatvorenie bolestivej kapitoly našej minulosti tak, aby ďalej negatívne neovplyvňovala našu budúcnosť. Odpustiť znamená rozhodnutie, vzdať sa svojej zloby a hnevu. Je to odhodlanie žiť v prítomnosti a nebyť paralizovaný svojím hnevom.

Aby sme dokázali prijať a zvládať emocie druhých ľudí, musíme najprv dokázať ovládať svoje vlastné emocie. Ak dokážeme zvládať svoje emocie, sme schopní vniesť kľud a vyrovnanosť do akéhokoľvek vzťahu.

Záver

Vedomý business (život) je cesta sama o seba, nie cieľ. Nie je to ľahká cesta, vyžaduje veľa tréningu, v každodennom živote a komunikácií. Vyžaduje veľa seba-uvedomovania, život v prítomnosti, analýzu situácií vo chvíli kedy vznikajú a ich adekvátne riešenie podľa princípov a pilierov vedomého žitia.

V závere knihy Fred Kofman uvádza pre mňa jeden z TOP princípov ako trénovať a uvedomovať si prítomný okamih a to, ako naň budeme reagovať. Sú to rady Smrti. Vo chvíli, kedy začneš počúvať hlas a slová Smrti, zmení sa tvoj prístup, tvoja reakcia a to, čo v danú chvíľu vyslovíš. Rady Smrti ti pomáhajú znovu nájsť plnosť vedomia. Keď začneš strácať nadhľad, spýtaj sa sám seba (počúvaj hlas Smrti): "Keby toto bolo posledných 5 minút tvojho života, chcel by si ich prežiť takto?"


Ako som už v úvode napísal, knihu Freda Kofmana Vedomý Business radím medzi jednu z TOP kníh, medzi povinné čítanie každého z nás. Mala by byť súčasťou výuky mladých ľudí na školách, pretože princípy a postupy ktoré autor uvádza a do detailov rozoberá sú bezpodmienečnou súčasťou života každého z nás, nie len businessu. Pomáhajú nám stať sa lepšou verziou samého seba a skutočným, hodnotným prínosom pre naše okolie, našich blízkych.

Ak však budeš len pasívnym čitateľom a nebudeš ich aplikovať do svojho vlastného života, budú ti k ničomu. Nestačí vedieť, je nutné konať, ísť do akcie.